ALGEMENE VOORWAARDEN

28-11-2016

NB. Esmay Alinda Personal Training & Nutrition behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website: www.esmayalinda.nl

ALGEMEEN

Bij het inschrijven als klant (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Esmay Alinda Personal Nutrition & Training (kortweg Esmay Alinda PT&N) ingeschreven bij KVK te Almere onder nummer 67003214, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de medewerker(s) van Esmay Alinda PT&N en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Esmay Alinda PT&N en de betreffende cliënt overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

Artikel 1 INSCHRIJVING ALS CLIËNT

1.1 De inschrijving bij Esmay Alinda PT&N geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor personal training lessen, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek is gratis, ook als de klant beslist geen overeenkomst aan te gaan.

1.2 Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Esmay Alinda PT&N. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

1.3 De privacy en/of vertrouwelijke informatie van cliënten zal te allen tijde worden gerespecteerd en bewaakt.

Artikel 2 DUUR EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst gaat in vanaf de dag van schriftelijke inschrijving (middels het overeenkomst formulier) en is geldig voor bepaalde tijd zoals overeengekomen.

2.2 Zowel particulieren als bedrijven kunnen een overeenkomst aangaan. Bij bedrijven worden de door het bedrijf aangewezen deelnemers aangemeld. Deze worden afzonderlijk behandeld als zijnde een particuliere cliënt conform deze voorwaarden;

Artikel 3 WERKZAAMHEDEN

3.1 Personal Training

Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer.

3.2 Small-Group Training

Bij small-group training kunnen er maximaal 6 cliënten tegelijkertijd getraind worden.

3.3 Workouts voor grote groepen

Wij geven ook trainingen aan grote groepen, zoals bijvoorbeeld bootcamps of bedrijfstrainingen en -events.

3.4 Adviezen Nutrition/ voedingsadviezen

Voedingsadviezen worden individueel en op maat gemaakt.

3.5 Verkoop van producten

Verkoop van producten, zoals voedingssupplementen, vindt op verzoek van de cliënt plaats en voor zover voorradig. Desgewenst kan Esmay Alinda PT&N hierin adviseren.

Artikel 4 AFZEGGING /ANNULERING

4.1 Esmay Alinda PT&N plant in overleg met de cliënt de afspraken en dagen & tijden in waarop er getraind wordt. Deze kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Esmay Alinda PT&N en de betreffende cliënt.

4.2 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan de training door Esmay Alinda PT&N worden afgezegd.  In een dergelijk geval zal onderling een oplossing worden gezocht;

4.3 Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend;

4.4 Te laat zijn gaat af van de geplande duur van de training. Bij meer dan 15 minuten te laat gaat de les niet meer door cf. Artikel 4.2.

4.5 Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt (schriftelijk, per e-mail of persoonlijk bevestigd door een medewerker van Esmay Alinda PT&N), wordt de les niet doorberekend en wordt een nieuwe afspraak gemaakt;

4.6 Langdurende overeenkomsten van meer dan 1 maand of overeenkomsten van onbepaalde tijd kennen een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand. 

4.7 Bij langdurige blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij de overeenkomst bevriezen. Dit dient dan onderling schriftelijk te worden vastgelegd.

4.8 Voedingsadviezen worden middels een plan aangeboden aan de cliënt.  Als is afgesproken dat het plan uit meerdere onderdelen bestaat en de klant annuleert het vervolg wordt het gehele plan in rekening gebracht;

4.9 Gekochte producten kunnen niet worden teruggebracht. Garantie- of andere bepalingen vallen buiten de verantwoordelijkheid of betrokkenheid van Esmay Alinda PT&N.

Artikel 5 BETALING PERSONAL TRAINING & NUTRITION

5.1 De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen tariefplan en zijn inclusief 6% of 21 %  btw.

5.2 Cliënten zullen na de eerste training per mail een digitale factuur ontvangen voor het gekozen pakket of de uren dat zij reeds getraind hebben. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur op rekening nummer NL19ABNA0479022011 tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3 De training kan zowel contant als giraal betaald worden. Machtigingen via incasso behoort niet tot de mogelijkheden.

5.4 Cliënten die de factuur ook per post willen ontvangen, dienen dit per e-mail te laten weten.

Artikel 6 WANBETALING

6.1 Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur alsnog te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 12,50  aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

6.2 Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Esmay Alinda PT&N worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Esmay Alinda PT&N de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

Artikel 7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Esmay Alinda PT&N partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Esmay Alinda PT&N en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad/Flevoland.

Artikel 8 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

8.2 De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Esmay Alinda PT&N. Als daar (tussentijds) twijfel over is, dient dit gemeld te worden. Eventuele risico’s dienen besproken te worden met de eigen huisarts, fysiotherapeut of anderszins en gecommuniceerd te worden met Esmay Alinda PT&N.

8.3 Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bijvoorbeeld bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit tijdens het intakegesprek en/of voorafgaande aan de les te melden bij Esmay Alinda PT&N.

8.4 De cliënt verklaart Esmay Alinda PT&N op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten, drugs, drank, doping of medicijnen) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn toenemen.

8.5 De cliënt verklaart bij deze de trainingen of het opvolgen van voedingsadviezen uit te voeren uit vrije wil en op eigen risico.

8.6 Als er onbehagen, abnormale vermoeidheid of andere veranderingen in lichamelijke conditie optreden tijdens de training is de cliënt verplicht dit te allen tijde onmiddellijk te melden;

8.7 De cliënt verklaart Esmay Alinda PT&N niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen, persoonlijk letsel of andere negatieve gevolgen (blessures) die optreden tijdens, voor of na het trainen.

8.8 Esmay Alinda PT&N is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen tijdens, voor of na de trainingen.

8.9 De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen. Esmay Alinda PT&N kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet behalen van resultaten;

8.10 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van bij Esmay Alinda PT&N gekochte producten.

Artikel 9 AANPASSINGEN

9.1 Esmay Alinda PT&N behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven van diensten of producten. Indien dit het geval is zal dit uiterlijk 1 maand van te voren aan de cliënt worden aangegeven. De cliënt heeft het recht om na deze bekendmaking binnen 4 weken de overeenkomst te beëindigen.

9.2 Esmay Alinda PT&N behoudt zich het recht voor om het trainingsrooster of de trainingslocatie te wijzigen.